اسامی شاخه دانشجویی SPE دانشگاهها

 

 

شماره

 

نام دانشگاه

 

اسامی رئیس شاخه دانشجویی SPE دانشگاهها

 

1

 

دانشگاه اهواز

 

آقای کاوه دالوند

2

 

دانشگاه آبادان

 

آقای وردیار

3

 

 

دانشگاه امیرکبیر

 

آقای حسینی

4

 

دانشگاه تهران

 

آقای معدل حقیقی

5

 

دانشگاه علم و صنعت

 

خانم جان فدا

6

 

دانشگاه سهند

 

آقای اکبری

7

 

دانشگاه شیراز

 

آقای آرمان امینی

8

 

دانشگاه امیدیه

 

آقای قدمی

9

 

دانشگاه مرودشت

 

آقای فرهادی

10

 

دانشگاه باهنر کرمان

 

آقای جعفری

11

 

 دانشگاه شریف

 

آقای نجفی

12

 

دانشگاه علوم تحقیقات

 

آقای خلیفه

13

 

دانشگاه آزاد واحد جنوب

 

آقای محمد علی

14

 

دانشگاه تربیت مدرس

 

آقای علیزاده

15

 

دانشگاه قوچان

 

آقای غفوری